جدل کردن درد بی درمان انسان و داروی کشنده از طرف شیطان است.

امام صادق (علیه السلام):جدال و ستیزه جویی دردی است بسیار و خیم و پست،زیرا ستیزه جویی خوی ابلیس و اخلاق وابستگان اوست.(منیة المرید)

Disputing is man s ircurble illness and satan s fatal drug