در قلبت فرشته و شیطان صدا می کند،تو به کدام یک گوش می دهی ؟

امام صادق (علیه السلام) : هیچ مومنی نیست جز آن که قلبش از درون دو گوش دارد : گوشی که وسواس خناس در آن می دمد،گوشی که فرشته در آن می دمد. کافی

satan and angels call you from inside which one do you listen to