کوچک ترین همکاری با شیطان بزرگ ترین خسارتها را در بر دارد.

امام علی (علیه السلام): هرگز از برای شیطان از عمل خود سهمی قرار نده و از برای او بر نفس خود راهی بر قرار نکن.غررالحکم

The smallest cooperation with satan contains the greatest loss