خدا رحمتش زیاد است اما آیا به شیطان هم می رسد.

امام صادق(علیه السلام): وقتی روز رستاخیز فرا می رسد خداوند رحمت خود را آنقدر وسعت و گسترش می دهد که حتی شیطان نیز به رحمت او طمع می کند. امالی صدوق

God is beneficient but will satan enjoy it