شیطان دشمن پیامبران است چرا که آنها مردم را به بهشت می رسانند.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): دلیل دشمنی تو با من چیست؟ عرض کرد:برای آن که شفیع گناه کاران در قیامت هستید و زحمات مرا به هدر می دهید. موعظ عددیه

Satan is prophet s enemy because they guide people to heaven